כרמל בלוברי – מדיניות פרטיות

החברה הישראלית למחקר ופיתוח בע"מ ("החברה") מכבדת את פרטיותם של המשתמשים בשירותיה. מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מפרטת את נהלי איסוף המידע על ידי החברה בעת שימוש בשירותי החברה, הן במסגרת אתר החברה והן במסגרת האפליקציה (כהגדרתם בתנאי השימוש) לרבות המידע אשר נאסף, והאופן בו החברה עושה שימוש במידע זה. על כן, אנו ממליצים לקרוא בעיון את תנאיה של מדיניות פרטיות זו בטרם שימוש בשירותי החברה. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על נשים. כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

הסכמת המשתמש

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של החברה וכן כל תנאי נוסף אשר עשוי להיות מוצג באתר החברה או באפליקציית החברה (יחד יכונו להלן "התנאים"). כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת. התנאים חלים ביחס לכל שימוש בשירותי החברה, כולם או חלקם והינם הסכם משפטי מחייב בין המשתמש לבין החברה. בעת כל התקנה, כניסה, גישה או כל שימוש בשירותי החברה, ו/או הקלקה על לחצן "שלח בקשה" ו/או "אני מאשר" ו/או " אני מסכים" ו/או "הזמן" ו/או כל ניסוח דומה (אך ורק במקרים רלוונטיים בהם הסכמה כאמור נדרשת), המשתמש מאשר כי קרא, הבין והינו נותן את הסכמתו המלאה לתנאים. על כן, משתמש אשר אינו מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות כל שימוש בשירותי החברה, לרבות התקנת האפליקציה ו/או גישה לאתר החברה ולהסיר את התקנת האפליקציה לאלתר, במידה והותקנה.

חלק מן השימושים בשירותי החברה ידרשו הרשמה אשר במסגרתה יהיה על המשתמש למסור פרטים שונים. המשתמש מצהיר כי: (1) הפרטים אשר ימסרו על ידו לחברה במהלך השימוש בשירותי החברה נעשים מרצונו החופשי ובהסכמתו. החברה תהא רשאית (אך לא מחויבת), לשמור את המידע האמור במאגריה ומידע נוסף שיצטבר אודות המשתמש, בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות הדין הרלוונטי. בנוסף; (2) רישומו לשירותי החברה באתר ו/או באפליקציה מהווה את הסכמתו המפורשת לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרון SMS מהחברה ו/או מערכת חיוג אוטומטית ו/או דרך אלקטרונית אחרת (לרבות Push Notifications) אשר מטרתם עדכון המשתמש ביחס למצב הפעולות ולשירותי החברה שהתבקשו על ידו ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לרבות בהתבסס על מקום הימצאו של המשתמש ו/או בהתבסס על פילוחים והעדפות אשר נותחו על בסיס המידע שנאסף. המשתמש רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונו להסיר את כתובתו מרשימת תפוצת מקבלי "דבר פרסומת" באמצעות אחת הקלקלה על לחצן "הסר אותי מהרשימה" ו/או פנייה לחברה בכתובת הדוא"ל info@carmelberry.co.il.

תיקון ו/או שינוי התנאים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את התנאים, כולם או חלקם, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו שינויים ו/או תיקונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת תנאי השימוש המעודכנים באתר. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה". המשך השימוש בשירותי החברה, לאחר הצגתם של תנאי השימוש המעודכנים מהווים את הסכמתו של המשתמש לשינויים ו/או התיקונים אשר בוצעו. במידה והחברה תבצע שינויים אשר, לשיקול דעתה של החברה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר, דרך חשבון המשתמש, אם קיים, או בהתראת דוא"ל במידה וקיים במאגר החברה. בכפוף לדין החל, המשתמש מוותר בזאת על כל זכות או דרישה אשר מחייבים חתימה (שאינה אלקטרונית) או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים לעניין תיקונים ו/או שינויים בתנאים.

הגבלת גיל וכשירות

השימוש בשירותי החברה מיועד לבגירים מעל גיל 18 בלבד. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הינו בן 18 לפחות ובעל כשרות משפטית להתחייב לתנאים אלה ולשימוש ולביצוע פעולות משפטיות מחייבות, בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולפי כל דין וכן לא קיימת למשתמש כל מניעה חוקית או מניעה אחרת להתקשר בתנאים ולקבל את שירותי החברה. במידה ואינך מעל גיל 18 ו/או אינך בעל כשרות משפטית, הנך נדרש שלא לעשות כל שימוש בשירותי החברה, לרבות להתקין את האפליקציה ו/או להיכנס לאתר החברה ו/או להשתמש בכל שירות המוצע באתר החברה ו/או באפליקציה וכן להסיר את התקנה האפליקציה, במידה והותקנה. החברה אינה אוספת ביודעין מידע אודות ילדים מתחת לגיל 18. בכל מקרה בו תיוודע החברה לאיסופו של מידע רגיש מקטין שטרם מלאו לו 18 החברה תעשה את מירב המאמצים למחוק לאלתר מידע זה. אם הנך הורה או אפוטרופוס של ילד מתחת לגיל 18 אשר הנך חושש כי נאסף מידע רגיש לגביו, אנא צור קשר עם החברה.

סוג המידע אשר נאסף ואופן השימוש במידע זה

בעת השימוש בשירותי החברה, החברה עשויה לאסוף מהמשתמש את המידע הבא:

 1. מידע שאינו מזהה אישית ("מידע לא אישי"). עת השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותי החברה, החברה אוספת נתונים אנונימיים, אשר אינם מזהה את המשתמש. המידע הלא-אישי שנאסף על ידי החברה עשוי לכלול את פרטי השימוש המצטברים של המשתמש ואת המידע הטכני המשודר על-ידי מכשירו של המשתמש, לרבות (אך לא רק): סוג המכשיר, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, שפה, דגם, חומרה, מספר מזהה של המכשיר (כתובתIP/Advertising IDFA/UDID) נתוני מיקום (על-ידי קואורדינאטות הנשלחות מהטלפון הסלולארי, שירותי מיקום GPS ועוד) וכן מידע סטטיסטי הקשור להיקף השימוש באתר או בשירותי החברה לרבות תאריך ושעת שימוש, משך השימוש, תדירות השימוש, היסטוריית שימושים, חיפושי דפים שנצפו על ידי המשתמש, לרבות דפים אשר קישרו את המשתמש לאתר.

החברה אוספת ועושה שימוש במידע הלא אישי על מנת לנתח מגמות ודפוסי תנועה, לפלח ולשפר את האתר וחווית המשתמש, שירותי החברה וכן לספק את שירותי החברה, לרבות הצגת תוכן שיווקי ופרסומי וכן תוכן מותאם אישית למשתמש, בין היתר, בהתבסס על מקום המצאו של המשתמש וכן מידע אשר נקלט ונותח כתוצאה מהשימוש בשירותי החברה. המשתמש רשאי להפסיק את איסופו של מידע סטטיסטי וטכני מסוים דרך ההגדרות במכשירו.

 1. מידע אישי. מידע אישי הינו מידע המזהה אדם או עשוי במאמץ סביר לזהות אדם. בעת השימוש באתר או בשירותי החברה (כתלות בסוג שירותי החברה אשר הנך משתמש בהם), החברה עשויה לאסוף את מידע האישי, אשר הנך מספק מרצונך החופשי ומיוזמתך לחברה, כדלקמן:
 • מידע אישי אשר נאסף בעת הליך ההרשמה לשירותי החברה והזמנה של שירותי החברה: בעת הגשת בקשה לקבלת שירותי החברה יידרש המשתמש למסור מידע אישי ומזהה, כדלקמן: שם, מספר מזהה, כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא"ל. ייתכן כי החברה תידרש לאמת את זהות המשתמש בהתאם למידע שנמסר על-ידו. החברה תעשה שימוש במידע זה על מנת לספק למשתמש את השירותים אשר התבקשו על ידו, כמו גם ליצור קשר עם המשתמש לצורך מתן שירותים אלו. יש לציין כי, המשתמש אינו מחויב במסירת מידע זה, אולם החברה לא תוכל לספק את שירותי החברה ללא קבלת המידע האמור.
 • מידע אישי אשר נאסף בעת הרשמה לשירותי דיוור: במסגרת האתר ו/או האפליקציה, תוצע למשתמש האפשרות להירשם לקבלת דיוור בדוא"ל מטעם החברה על מנת לקבל ניוזלטר (ידיעון), הצעות שיווקיות מטעם החברה ו/או צד שלישיים באמצעות החברה וכן הודעות מסחריות אחרות, בכפוף להסכמתו של המשתמש ובהתאם להוראות הדין. משתמש אשר יהיה מעוניין להסיר את עצמו מרשימת הדיוור של החברה יוכל לעשות זאת בכל עת באמצעות לחיצה על הקישור המתאים בהודעה ו/או פנייה ישירה לחברה בבקשה כאמור. יודגש כי, לאחר בקשה להסרה מרשימת התפוצה כאמור החברה לא תשלח למשתמש הודעות שיווקיות ואולם, המשתמש ימשיך לקבל הודעות ביחס לשירותי החברה שנתבקשו על ידו.
 • מידע אישי אשר נאסף בעת יצירת קשר עם החברה: במידה והמשתמש יבחר ליצור קשר עם החברה, המשתמש עשוי להתבקש למסור את פרטי הקשר של המשתמש, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת, דוא"ל, מספר תעודת זהות וכדומה. החברה תעשה שימוש במידע זה אך ורק על מנת ליצור קשר עם המשתמש בהתאם לבקשתו ולספק מענה ותמיכה.
 • מידע אישי בעת התחברות לשירותי החברה דרך רשתות חברתיותבמידה והמשתמש יבחר להתחבר לשירותי החברה דרך רשת חברתית, המשתמש מאשר לחברה לגשת למידע מסוים בחשבונו באותה רשת חברתית, בהתאם להגדרות הפרטיות של המשתמש ברשת החברתית.

מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור מידע כאמור לעיל או להלן, וכן כי מסירת מידע כאמור תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום ו/או ההזמנה עשוי להוות תנאי הכרחי לשימוש בשירותי החברה ובמידה והמשתמש יבחר שלא לספק מידע זה, לא תוכל החברה להעניק למשתמש את השירותים. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל מידע שימסור ו/או יעדכן, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצוע הרישום הינו אישי ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן במפורש. כמו כן, המידע אשר יספק המשתמש לחברה, יכול ויאומת ע"י החברה כנגד מידע אודות המשתמש אשר כבר קיים ברשות החברה ו/או יועבר לחברה ע"י צדדים שלישיים בהתאם להוראות הדין וזאת לצורך מתן השירותים.

אופן איסוף המידע והשימוש ב"עוגיות" (“Cookies”)

החברה אוספת את המידע המפורט לעיל ישירות מטעם המשתמש וכן באופן אוטומטי ממכשירו של המשתמש במהלך הכניסה או השימוש באתר ו/או באפליקציה ובשירותי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים, כמפורט לעיל.

החברה עשויה להשתמש בטכנולוגיות כגון "Cookies" ("עוגיות") וטכנולוגיות אחרות (כגון קבצי Web Beacons, Pixels  ועוד). העוגיות מכילות מידע אנונימי והשימוש בהן נעשה בכדי לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, באפליקציה ובשירותי החברה, לאימות פרטים, ובכדי להתאים את השירותים להעדפותיו האישיות של המשתמש. פעולות אלו אינן כוללות מידע שעשוי לזהות את המשתמש. למידע נוסף ראה: www.allaboutcookies.org. המשתמש רשאי להפסיק איסוף מידע זה דרך ההגדרות במכשירו.

צדדים שלישיים (לדוגמהGoogle Analytics) ) עשויים להשתמש גם בעוגיות, וטכנולוגיות דומות. מידע זה אינו כולל פרטים אישיים ו/או מזהים. למידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש ב- Google Analytics,  מומלץ לעיין במדיניות של Google בכתובת: www.google.com/policies/privacy/partners . כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה-opt-out הנוכחיים של Google Analytics בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

שיתוף המידע עם צדדים שלישיים

החברה אינה משתפת מידע אישי שנאסף מהמשתמש עם צדדים שלישיים, למעט במקרים המפורטים להלן:

 1. שיתוף המידע על פי דרישת המשתמש ו/או הסכמתו ו/או בכדי לספק למשתמש שירות שהתבקש על ידו ו/או נרשם אליו. יצוין כי, כאשר החברה משתפת מידע עם צד שלישי בהסכמת המשתמש או לבקשתו, המידע האמור יהא כפוף לנהלי הפרטיות של הצד השלישי.
 2. שיתוף המידע במידה הנדרשת בכדי לציית להוראות כל חוק, תקנה, הליך משפטי או צו ממשלתי (כלומר, בהתאם לצו בית המשפט ועוד) וכן שיתוף המידע במידה הנדרשת בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ואו מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה.
 3. שיתוף המידע במידה הנדרשת בכדי לאכוף את מדיניות החברה והתנאים, לרבות על מנת לזהות, למנוע או לנקוט פעולה כנגד פעולות המנוגדות להוראות כל דין וכן במקרה בו החברה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדיה ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של החברה.
 4. שיתוף המידע במידה הנדרשת עם צדדים שלישיים ו/או חברות קשורות (חברות אם, חברות בת, חברות הקבוצה וכדומה) אשר מספקים שירותים עבור החברה (כגון רשויות, סיוע שיווקי, שרתים, שירות לקוחות, גביית כספים, עריכת חשבונות, פונקציונליות שירות ותמיכה, ספקי שירות שליחויות). לצדדים שלישיים אלה אסור להשתמש במידע האישי לכל מטרה מלבד מתן השירותים המבוקשים והחברה תנקוט באמצעים מסחריים סבירים ומקובלים על מנת למנוע שימוש לרעה במידע המועבר לאותם צדדים שלישיים על ידי החברה. ואולם, החברה אינה אחראית לפעילותו של הצד השלישי ו/או לשימוש הנעשה בפועל על ידו במידע שהועבר אליו.
 5. שיתוף המידע במקרה בו החברה העבירה ו/או המחתה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה, ו/או במקרה של מיזוג ו/או רכישת החברה ו/או ארגון במסגרת תאגיד אחר, ובלבד שצד שלישי כאמור יקבל על עצמו את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

החברה רשאית לעשות שימוש במידע הלא אישי בכל אחד מהמקרים לעיל ולשתף אותו, וכן לצרכים פנימיים ואינטרסים מסחריים של החברה, לצורך שיפור ושיפור האתר והשרות, סטטיסטיקה, שיווק, ניתוח עסקי וניתוחי שיווק, וכן לשפר את החוויה של המשתמש עם האתר.

החברה לא תפגע בפרטיותו של המשתמש והינה פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, והוראות כל דין אחר בעניין. החברה רשאית לאסוף, לעבד, לשמור ולהעביר לצדדים שלישיים מידע אשר נמסר על ידי המשתמש ביחס לפעולות שיתבצעו במסגרת שירותי וכן מידע אודות צדדים שלישיים המופיעים על-גבי השיקים נשוא שירותי הניכיון ולהשתמש במידע זה, לרבות להצליבו ולאמתו עם מידע אשר יתקבל מטעם צדדים שלישיים כדין, בכדי לספק את השירותים, לשפר את שירותיה, לציית להוראות הדין, למנוע גניבה והונאה, למטרות אבטחה, למטרות שיווקיות, לטיפול בתלונות, לצרכי שירות לקוחות, למטרות סטטיסטיות שונות ולמטרות לגיטימיות ומסחריות של החברה, בכפוף למדיניות פרטיות זו ולהוראות הדין.

משך שמירת המידע וזכויות המשתמש

החברה רשאית לתקן, לעדכן או למחוק ולהסיר מידע חלקי או לא מדויק, בכל עת ועל פי שיקול דעתה. החברה מעריכה ומכבדת את פרטיותם של המשתמשים ואת שליטתם על המידע האישי שלהם. על כן, המשתמש רשאי, בכל עת, לעיין, לשנות או לעדכן מידע מסוים באמצעות כניסה לפרופיל המשתמש והקלקלה על לחצן "ערוך פרטים".

כמו כן, אם במידה והמידע אשר שמור אצל החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, המשתמש זכאי לדרוש בכתב כי המידע הרלוונטי ביחס למשתמש יימחק ממאגרי החברה. בנוסף, המשתמש רשאי, בכל עת, לעיין, לשנות, לעדכן או לבקש למחוק מידע האישי מסוים ביחס למשתמש אשר נמצא אצל החברה ע"י פנייה מתאימה לחברה ויצירת קשר עם החברה בכתובת הדוא"ל: info@carmelberry.co.il. מידע כאמור ימחק כל עוד, על פי שיקול דעתה של החברה, הוא אינו נדרש לצורך אינטרסים לגיטימיים של החברה ו/או החברה נדרשת לשמור מידע זה עפ"י דין.

בעת פנייה לעדכון ו/או עיון ו/או מחיקת מידע כאמור לעיל, החברה רשאית לדרוש מהשתמש פרטים מסוימים לצורך זיהוי המשתמש בטרם מענה לפנייה האמורה.

במידה ולא התקבלה בקשה מהמשתמש למחוק ו/או לשנות את המידע כאמור לעיל ו/או למחוק או לבטל את חשבון המשתמש, החברה תחזיק במידע האמור למשך התקופה הנדרשת לצורך מתן השירותים, לעמוד בהתחייבויותיה של החברה, לנהל את עסקיה, לאכוף את הסכמיה ולהגן על עצמה במקרה של מחלוקת משפטית וכן בהתאם לדרישות הוראות הדין הרלוונטי. כמו כן, כמפורט במדינות פרטיות זו ובתנאי השימוש, החברה משתפת את המידע עם צדדים שלישיים. על כן, המשתמש מודע ומאשר בזאת כי, במידה ויבקש מהחברה למחוק את המידע האישי לגביו, ימחק המידע אשר מוחזק על ידי החברה ובשליטתה בלבד. החברה רשאית לסרב לבקשות של משתמש כאמור, במידה ואלו הוגשו מספר בלתי סביר של פעמים ו/או בקשות אשר ביצוען דורש מאמץ טכני חריג ושאינו סביר או שאינן מעשיות ו/או בקשות, אשר לשיקול דעתה הסביר של החברה, עשויות לסכן את פרטיותם של אחרים.

יצוין כי, חשבון משתמש אשר מבוטל ונמחק לאור בקשת המשתמש, לא ניתן יהיה לשחזור ויהיה על המשתמש להירשם בשנית וליצור חשבון משתמש חדש, במידה ויבקש להשתמש בשירותי החברה.

אבטחת מידע

החברה עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע של המשתמש ומשתמשת בשיטות אבטחה מקובלות בכדי להבטיח את בטיחות המידע של המשתמשים, ולמנוע שימוש בלתי מורשה במידע כזה, לרבות הצפנת המידע. על אף שהחברה נוקטת בצעדים סבירים בכדי להגן על מידע כאמור אשר מצמצמים את הסיכון לחדירה בלתי מורשית, לא ניתן לספק הגנה מוחלטת. לכן, החברה אינה מתחייבת כי שרתיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

משתמש הסבור כי פרטיותו לא טופלה בהתאם למדיניות הפרטיות זו מתבקש ליצור קשר עם החברה בכתובת הדוא"ל: info@carmelberry.co.il

העברת המידע

אנו עשויים לעבד או לאחסן מידע אישי הן בישראל והן במדינות אחרות בעולם. המשתמש מאשר בזאת כי ע"י גישה לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לשירותי החברה, המידע שלך עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומעובד בשרתי החברה מחוץ למדינת ישראל.

צור קשר

לכל שאלה לגבי האתר ו/או האפליקציה ו/או שירותי החברה ניתן ליצור קשר עם החברה, כדלקמן:

החברה הישראלית למחקר ופיתוח בע"מ

כתובת: ספיר 1, הרצליה, ישראל

כתובת דוא"ל: info@carmelberry.co.il